Search Result of "company employee"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The behavior of preparing for retirement in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sauwaluck Koojaroenprasit, Associate Professor, ImgMrs.Sumaree Pumpinyo, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานและ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์

ผู้เขียน:Imgชนิน ทิวรรณรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgโชคดี เดชกำแหง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาง สุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , วางแผนและพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ , การเงินการธนาคาร

Resume