Search Result of "community-based resource management"

About 5 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สิเกาโมเดล: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular systematics and evolutionary genetics

Resume

Img

Researcher

ดร. อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากร , พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Genetics , Plant Gene Transformation, Plant Genome Analysis by Molecular Markers

Resume