Search Result of "community product"

About 17 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การขยายผลการสำรวจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากต้นแจง(Maerua siamensis (Kurz) Pax)เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสุขภาวะบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพทูล คำคอนสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอุดมพร บุญชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางบุณฑริก แช่มช้อย, Imgนางสมหมาย แก้วประดิษฐ์, Imgนายคู่ แต่คง, Imgนายนิยม สารีวงศ์, Imgนายบุญรบ แต่แดงเพชร, Imgนายสวง ชำนาญกำหนด, Imgนายสุวรรณวิชช์ เปรมปรีดิ์, Imgนายหมิน นิธิโภคสกุล, Imgนายอำนาจ บัวทอง, Imgนายอินทร์ ไคลมี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศจากแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทไหม

ผู้เขียน:Imgชูชัย ล้ออุทัย

ประธานกรรมการ:ImgSomchai Daratana

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นาย รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

Resume

Img

Researcher

นางสาว จริยา สุพรรณ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม

Resume