Search Result of "coloured cotton"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายสีโดยวิธีผสมผสาน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายสีโดยวิธีผสมผสาน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์

Resume