Search Result of "coliform bacteria"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Esherichia coli) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการลดแบคทีเรียในพริก (2009)

ผู้แต่ง:ImgMs.Chuleeporn CHUMNANKA, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น (2019)

ผลงาน:ชุดทดสอบ Coli 2 in 1 เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและแบคทีเรีย Escherichia coli ในชุดทดสอบเดียว

นักวิจัย: Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์ Imgรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การตรวจวิเคราะห์ coliform และ faecal coliform ในน้ำดื่มบรรจุขวดโดยวิธีรวดเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 48 "ฟื้นเศรษฐกิจชาติ เกษตรศาสตร์กู้วิกฤต พิชิตโลกร้อน"

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สารปนเปื้อนทางเคมีและชีวภาพของน้ำประปา ภายในอาคารมหิดลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

123