Search Result of "colchicines"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบความทนเค็มในสภาพแปลงทดลองของหญ้าแฝกที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยโคลชิซีน (2009)

หัวหน้าโครงการ:นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

Img
Img

ที่มา:"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7"ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3:งานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน "

หัวเรื่อง:การเกิดเทตร้าพลอยด์โดยใช้คอลชิซินกับสบู่ดำ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

หัวเรื่อง:การตรวจสอบความทนเค็มในสภาพแปลงทดลองของหญ้าแฝกที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยโคลชิซีน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย โรจน์รวี ภิรมย์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การขยายพันธุ์พืช การผลิตทางพืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume