Search Result of "coffee bean"

About 43 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิก้าด้วยระบบเกษตรปลอดสารเคมี (2017)

หัวหน้าโครงการ:นายวิศรุต สุขะเกตุ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา, Imgนางสาวภาวินี เขตร์นนท์, Imgนายปราโมทย์ ไตรบุญ, Imgนายวิศรุต สุขะเกตุ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของเวลาคั่วและอุณหภูมิต่อคุณภาพของกาแฟพันธุ์ Arabica และ Robusta ของประเทศลาว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของการสีเปลือกนอกของผลกาแฟและการสลายเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟด้วยเอนไซม์เพคติเนสต่อระยะเวลาการอบแห้งและคุณภาพของเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลของการใช้น้ำหมักกากกาแฟในดินเนื้อปูนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาพันธุ์บุษบา2005

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพจากกากกาแฟ โดยปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจีเนชัน ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา MCM-41, CoMo/MCM-41 and Cu-CoMo/MCM-41

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของการสีเปลือกนอกของผลกาแฟและการสลายเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟด้วยเอนไซม์เพคติเนสต่อระยะเวลาการอบแห้งและคุณภาพของเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า

123