Search Result of "coagulation"

About 15 results
Img

งานวิจัย

การใช้แบคทีเรียแลคติกบำบัดน้ำเสียโรงนมขั้นตอนแรก ด้วยการตกตะกอน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเทพ ญาดี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการโคแอกกูเลชั่นสาหร่าย Chaetoceros calcitrans โดยไคโตซาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาเบื้องต้นการตกตะกอนสาหร่ายด้วยไคโตซาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอังคณา โชคดีวัฒนเจริญ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Japan International Cooperation Agency (JICA)

ผลลัพธ์:วารสาร (30) ประชุมวิชาการ (14) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์เป็นสารสร้างตะกอน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (11) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img