Search Result of "climate change mitigation"

About 25 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:The European Commission ภายใต้โปรแกรม Thailand-EC Cooperation Facility (Phase II)

หัวเรื่อง:เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:European Union

หัวเรื่อง:Capacity building of Thai food industries on "carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU and Thailand for climate change mitigation

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สหภาพยุโรป

หัวเรื่อง:เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:European Comission, Thailand-EC Cooperation Facility Program

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินการปลดปล่อยสารคาร์บอนในรูปอนุภาคขนาดเล็กและก๊าซจากการเผาป่าพรุควนเคร็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
12