Search Result of "climate change impacts"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

Support to the Development and Implementation of the Thai climate Change Policy (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Deutsche Gesellschaft fiir internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

ภาวะเสี่ยงของชนิดพืชจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระหว่างปี ค.ศ.2000-2100 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img