Search Result of "click chemistry"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาสารฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจจับไอออนลบของไซยาไนด์ โดยใช้คลิ้ก เคมมิสตรี้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.ปรียานุช ทองวิเชียร

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาสารฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจจับไอออนลบของไซยาไนด์ โดยใช้คลิ้ก เคมมิสตรี้

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

SYNTHESIS OF ACID LABILE REAGENT FOR THE PURIFICATION OF SPECIFIC tRNAs

ผู้แต่ง:Imgนางสาวสุวิมล สืบค้า, ImgDr.Pitak Chuawong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556(ประกาศเกียรติคุณ) (2013)

ผลงาน:ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮต์ในอาหาร โดยใช้สารเปลี่ยนสีและการเรืองแสง

นักวิจัย: Imgรองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์ Imgนายสาราญ ปราบภัย Imgนางสาวกนกอร เวชกรณ์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮต์ในอาหาร โดยใช้สารเปลี่ยนสีและการเรืองแสง

Img

Researcher

นางสาว ไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic Chemistry : Synthysis

Resume

Img

Researcher

ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Chemical Biology, Enzyme Kinetics, Protein Chemistry, Organic Synthesis, Organometallic Chemistry, Physical Organic Chemistry

Resume