Search Result of "chinese tallow tree"

About 47 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L) Roxb.) ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

123