Search Result of "chili production"

About 10 results
Img

งานวิจัย

ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การผลิต, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร , พฤติกรรมเกษตรกร, การจัดการฟาร์ม , เน้นด้านพืชไร่ (อ้อย) และผัก

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ธุรกิจการผลิตพริกเพื่อการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป

ผู้เขียน:Imgนุกูล ทองสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์