Search Result of "child care"

About 14 results
Img

งานวิจัย

งานการดูแลเด็กในสังคมแห่งการสอดส่องกับผลกระทบต่อครูและผู้ดูแล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี บุญวิทยา, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของมารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีบุตรอายุ 0 - 5 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgจุฬาลักษณ์ ศรีสุวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานบริบาลและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสถานที่ทำงาน;ศึกษาความต้องการและลักษณะที่พึงปรารถนาของเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ ภูมิวสนะ

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดสถานบริบาลเด็กก่อนวัยเรียนของเอกชน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgNaiyana YINGSAKUL

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดบริการให้เด็กก่อนวัยเรียนในสถานบริบาลเด็กก่อนวัยเรียนของเอกชน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgAmporn BHOOLKESORN

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อและบริการรับเลี้ยงเด็ก

ผู้เขียน:Imgทับทิม รัตนบรรณสกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการจัดสถานบริบาลเด็กก่อนวัยเรียนของเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgรุ่งรัตน์ เจริญสุข

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการจัดบริการการเลี้ยงดูเด็กในสถานประกอบ การต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ผู้เขียน:Imgมัลลิกา ศรีโกมุท

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการทิ้งขยะของเยาวชนอายุ 13 - 17 ปี ในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgพฎา พุทธสมัย

ประธานกรรมการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางทัศนีย์ ชังเทศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็ก ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง และปัญญา จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgKavee SEANGPITOON

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุรี สุวรรณพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลบุตร ในมารดา มีบุตรป่วยด้วยโรคหอบหืดอายุ แรกเกิด - 5 ปี โรงพยาบาลปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา สาระพัดนึก

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว วัชรี บุญวิทยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาสุขภาพ

Resume