Search Result of "chemical stability"

About 4 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Thermoluminescence dating for tephra layers from Aomori Prefecture, Northeast Japan

ผู้แต่ง:ImgDr.Theeraporn Chuenpee, Lecturer, ImgT. Matsu?ura, ImgT. Uchida, ImgO. Nishikawa, ImgI. Takashima,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

ดร. ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีสัณฐานวิทยา , ธรณีกาลวิทยา , ธรณีโบราณคดี

Resume

Img

Researcher

ดร. ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biodegradability of bioplastics, Nanocellulose, composting

Resume