Search Result of "chemical fertilizers"

About 97 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A response of Jatropha curcas L.to different chemical fertilizers and compost. (2012)

ผู้แต่ง:ImgTaota, K., ImgDr.Somchai Anusontpornperm, Associate Professor, ImgDr.Suphicha Thanachit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา ชื่นอิ่ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมชาย กรีฑาภิรมย์, Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345