Search Result of "check dam"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะทางอุทกวิทยาก่อนและหลังการสร้างฝายต้นน้ำ บริเวณพื้นที่ต้นแม่น้ำต๋ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ผู้เขียน:Imgสุชาดา ศรวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการร่วม:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของฝายชะลอการไหลของน้ำท่าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินริมตลิ่งของห้วยป้าสาว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgพิสุทธิ์ แสงมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในลำธารด้วยฝายต้นน้ำ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในลำธารด้วยฝายต้นน้ำ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในลำธารด้วยฝายต้นน้ำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการฝายต้นน้ำในพื้นที่ของหน่วยการศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:ImgYaowalak KEAWYOD

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในลำธารด้วยฝายต้นน้ำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของฝายหินเรียงในการบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgบุญจงรักษ์ จิ้วตั้น

ประธานกรรมการ:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgไมตรี ดวงสวัสดิ์, Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของฝายหินเรียงในการบำบัดโลหะหนักจากน้ำเสียชุมชนของเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgนพพร วงศ์วิวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในลำธารด้วยฝายต้นน้ำ

Img
Img

Researcher

นาย วิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, นิเวศวิทยาทางน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, นิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ผลกระทบของละอองในอากาศ, แบบจำลองอุทกวิทยา

Resume

12