Search Result of "cassava breeding"

About 92 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, ImgMr.Hernan Ceballos, Imgนางจิณณจารี หาญเศรษฐสุข, Imgนางสาวสุนีย์ โชตินิรนาท, Imgนางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์, Imgนายชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร, Imgนายภานุวัฒน์ มูลจันทะ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, ImgMr.Hugo Alfried Volkaert

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (8)

Img
Img
12345