Search Result of "cash management"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. อริชัย รักธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การเงิน

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การจัดการทางการเงิน, การวิจัยทางการเงิน, การเงินระหว่างประเทศ

Resume