Search Result of "carbon cycling"

About 7 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

Resume