Search Result of "calcium carbonate composites"

About 8 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Study of rubber/calcium carbonate composites

ผู้แต่ง:ImgPhuhiangpa, N., ImgDr.Saree Phongphanphanee, Assistant Professor, ImgDr.Wirasak Smitthipong, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การแตกสลายทางความร้อนของสารประกอบพอลิพรอพิลีนผสมแคลเซียมคาร์บอเนตซ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมบล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคารต้นทุนต่ำคุณภาพมาตรฐาน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องยางพารา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยียางพาราและผลิตภัณฑ์, วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ, วัสดุคอมพอสิท, วัสดุพอลิเมอร์, นาโนเทคโนโลยี

Resume