Search Result of "by product from jatropha"

About 8 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Utilization of Crude Glycerol, a By-Product from Jatropha-Biodiesel Production, as a Substrate for Ethanol Production

ผู้แต่ง:ImgDr.Pornpun Siramon, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอลดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรพรรณ สิระมนต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

Img

Researcher

ดร. สุทธิพร เนียมหอม

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. อิศราฐ์ เชาระกำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่, เทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop model, การผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)

Resume

Img

Researcher

ดร. อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนะศาสตร์อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Nutrition), เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ (Aquafeed Technology), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)

Resume