Search Result of "business plan"

About 13 results
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

โครงการแผนธุรกิจ KU Fresh Milk (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โรงนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

แผนธุรกิจธัญพืชหุงสุกไว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจุลชาติ ตันเจริญ, Imgอ.สุภาพ ถุงสุวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

การประชุมวิชาการ

Hydroponics Vegetable Business Plan in the Northeastern of Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบกระบวนผลิตข้าวชนิดเพิ่มความนุ่มโดยใช้แบบจำลอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นางสาว ภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการเศรษฐศาสตร์เกษตร, บริหารธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

Resume