Search Result of "brand"

About 231 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The effects of advertising and sales promotion on brand awareness for a food product brand in wholesale shops, Bangkok and metropolitan areas

ผู้แต่ง:ImgDaosue, C., ImgDr.Sawat Wanarat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Customer value and customer brand engagement: Their effects on brand loyalty in automobile business (2021)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sid Terason, Associate Professor, ImgShixin Zhao, ImgPirayut Pattanayanon,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Athlete Endorser-brand Relatedness and The Athlete Endorser-brand Relatedness and Perception of Source Credibility as in Schema Theory

ผู้แต่ง:ImgDr.Sid Terason, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อและความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวด (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สร้างความเข้มแข็งในชุมชนตราสินค้าออนไลน์และความจงรักภักดีด้วยการโพสต์ตราสินค้าและความลื่นไหลของผู้ใช้งานในเฟซบุ๊คเพจ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 1.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (1) โครงการพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาการตลาด

Img
Img
12345678910...