Search Result of "bottle"

About 47 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำโทนิกบรรจุขวด (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Drop-Test Sturdiness Efficiency of Plastic Bottle Shapes

ผู้แต่ง:ImgMr.Satjarthip Thusneyapan, Associate Professor, ImgMr.CHAKRIT SUVANJUMRAT, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison of a novel high-throughput screening system with the Bottle assay for evaluating insecticide toxicity

ผู้แต่ง:ImgDusfour, I, ImgAchee, NL, ImgSardelis, MR, ImgDr.Theeraphap Chareonviriyaphap, Professor, ImgGrieco, JP,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นแซนวิสที่มีแกนกลางแบบฝาขวดน้ำ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

การพัฒนาภาชนะบรรจุประเภทขวดจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)

Img

ที่มา:โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)

123