Search Result of "borax"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การใช้ด่างเพื่อทดแทนบอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้ด่างเพื่อทดแทนบอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์และการประยุกต์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, Imgดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายฐิติ กาญจนเกตุ, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)