Search Result of "berry thinning"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปลิดผลและการฉีดพ่น GA3 ในองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การใช้คาร์บาริล และจิบเบอเรลลิกแอซิด เพื่อปลิดผลองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless

Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (ไม้ผล), การผลิตพืชสวน (ไม้ผล) เน้นไม้เมืองร้อนและกึ่งร้อน องุ่นรับประทานสด และองุ่นทำไวน์

Resume

Img
Img

Researcher

นาย รัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume