Search Result of "beef cattle manure"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี 2550 ครั้งที่ 5 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่างๆ

Img

Researcher

นางสาว ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์, การใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเสี้ยงสัตว์, เกษตรอินทรีย์

Resume