Search Result of "beef cattle"

About 190 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคเนื้อ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Body Measurements of Male Kamphaengsaen Beef Cattle as Parameters for Estimation of Live Weight

ผู้แต่ง:ImgDr.Suriya Sawanon, Associate Professor, ImgMr.Phoompong BOONSAEN, Lecturer, ImgMr.PREECHA INNURAK,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Body Measurements of Male Kamphaengsaen Beef Cattle as Parameters for Estimation of Live Weight

ผู้แต่ง:ImgDr.Suriya Sawanon, Associate Professor, ImgPhoompong Boonsaen, ImgMr.PREECHA INNURAK,

วารสาร:

Img

Img
Img
12345678910