Search Result of "barge"

About 15 results
Img

การประชุมวิชาการ

Impacts of a Barge Accident on River Bank Stability

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำด้วย ระบบเรือลำเลียง/ การศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ด้านการเดินเรือ และการกำหนดรูปแบบเรือลำเลียง การขนถ่ายสินค้าและเรือลากจูง ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำด้วยระบบเรือลำเลียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว นพิมพ์พร แสงวิเชียร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

Resume

Img
Img

Researcher

นาย สุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นาย สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิทยาการเดินเรือ (Nautical Science), การขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport and logistics), การประกันภัยและการรับขนทางทะเล (Insurance and Maritime Transport), การจัดการระบบคุณภาพและการค้าระหว่างประเทศ (Quality Management System - QMS and international Trade)

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำด้วย ระบบเรือลำเลียง / ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเตรียมรับมือ ในกรณีเกิด อุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก โครงการย่อยที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ด้ารกา่รเดินเรือ และการกำหนดรูปแบบเรือลำเลียงการขนถ่ายสินค้าและเรือลากจูงในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์, Imgดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนากฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของการขนส่งทางน้ำในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาด้านอุทกวิทยา, การประเมินน้ำฝนด้วยเรดาร์, การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับงานทรัพยากรน้ำ

Resume