Search Result of "banana peel"

About 54 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The effects of banana peel preparatoins on the properties of banana peel dietary fiber concentration

ผู้แต่ง:ImgPhatcharaporn Wachirasiri, ImgMrs.Siripun Chulakarangka, Associate Professor, ImgSorada Wanlapa,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Hot water treatments delay cold-induced banana peel blackening

ผู้แต่ง:ImgPromyou, S, ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, Imgvan Doorn, WG,

วารสาร:

Img Img Img

Img

งานวิจัย

การใช้วิธีทางเคมีปรับคุณภาพของต้นกล้วยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธเนศ สุขแก้ว, Imgนายประทิน กุลละวณิชย์, Imgนายอัญวุฒิ สิริทรัพย์พูนผล

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Utilization of banana peel biomordant for dyeing silk fabric with marigold flower extraction and its UV protection property

ผู้แต่ง:ImgDr.Phannaphat Phromphen, Lecturer, ImgSirinun Kaenthong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Banana Peel as a Biomordant for Dying Cotton Fabrics with Marigold Flower Dyeing

ผู้แต่ง:ImgDr.Phannaphat Phromphen, Lecturer, ImgRossaporn Jiamjariyatam, ImgBongkoj Boonburaphong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Poster 1st winner (2020)

ผลงาน:Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus

นักวิจัย: Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์ Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ Imgนายธนภูมิ มณีบุญ

Doner:The 6th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ABB2021 Best Presentation Award (2021)

ผลงาน:Utilization of banana peel biomordant for dyeing silk fabric with marigold flower extraction and its UV protection property

นักวิจัย: Imgดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, อาจารย์ ImgSirinun Kaenthong

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสเปลือกกล้วยน้ำว้าและการกำจัดสารพิษ

ผู้เขียน:Imgดรุณวรรณ ชื่นบุบผา

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Biochemistry and Gene Expression of Banana Peel Blackening during Low Temperature Storage

ผู้เขียน:Imgสุรัสวดี พรหมอยู่

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgปาริชาติ เบิร์นส, Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง [Musa (AAA group) Gros Michel] ที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ด้วยไมโครฟลูอิดไดเซอร์

ผู้เขียน:Imgวริษา อนุกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย, Imgสุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วย

ผู้เขียน:ImgVipa Surojanamethakul, Imgนางชิดชม ฮิรางะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Tannin was extracted form banana peels of Kluai Hom Tong, Kluai Nam-wa and Kluai Khai at different stages of ripeness. The result indicated that varieties and ripening stages affected the amount of tannin content. Kluai Hom Tong containes more tannin than Kluai Nam-wa (stages 1 and 3) and Kluai Khai (stages 1, 3 and 6). Green banana peels provided high level of tannin content and then decreased during the ripening process. Decreading rate of tannin inKluai Khai was quite high compared to the other ones. Tannin extraction from banana peels were carried out to determine the optimum condition such as type of solvents, extraction time, extraction temperature and ratio of banana peels to solvent. The recovery yield of tannin from one-time extraction was 81-85% of total tannin with 2 hrs soaking in 50% ethanol at 50?C and ratio of banana peels to solvent 1:30 or 1:40 w/v. Tannin was isolated and purified from the crude extracted of Kluai Nam-wa peel by adsorption chromatography on Sephadex LH-20. The brownish purified condensed tannin showed differences in their reactivity toward chemical reagents compared to hydrolyzable tannin as tannic acid. Condensed tannin also exhibited the ability to precipitate protein and metal ion.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 4, Oct 94 - Dec 94, Page 578 - 586 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123