Search Result of "banana leaf"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารจากใบตองตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เขียน:Imgรัชดาภรณ์ สรษณะ

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการร่วม:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาการป้องและกำจัดศัตรูพืช (2017)

ผลงาน:ลักษณะอาการของโรคและการเข้าทำลายของเชื้อราเคอร์วูลาเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

นักวิจัย: Imgนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวนภลภัส บุษบงก์ Imgดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img

Researcher

นาง วีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:โรคก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผล, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, ชีววิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืช

Resume

Img

ที่มา:Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal

หัวเรื่อง:การผลิตเอทานอลจากใบตองในถังหมักแบบแพคเบดด้วยเชื้อยีสต์ Candida shehatae TISTR 5843 ที่ถูกตรึงรูปบนซังข้าวโพด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของกระทงที่ประดิษฐ์จากใบตองโฟมและผลิตภัณฑ์เคยูกรีน

ผู้เขียน:Imgชุติมา บุษบง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

Resume

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

การประกวดรวงวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2017 (2017)

ผลงาน:ชุดอุปกรณ์การท้าผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน

นักวิจัย: Imgรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ Imgจรูญ คล้ายจ้อย Imgเกษม มานะรุ่งวิทยา Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นางสาว ยุพิน อ่อนศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว, Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Commodities

Resume