Search Result of "automatic control system"

About 18 results
Img

งานวิจัย

ชุดทดลองสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ลัลลิฬา จิตร์สม, Imgนาย กฤษ ไทยเกื้อ, Imgนาย ประนิตย์ คำตรง, Imgนาย ประเสริฐ สัจจาแก้ว

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16

หัวเรื่อง:ชุดสาธิตการทำงานของฝายยางอัดลมพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบการสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงงานแปรสภาพแร่โมนาไซต์

ผู้เขียน:Imgอำนาจ น้ำค้าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมยุรี เทศผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ชุดทดลองสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติถังหมักแบบแพคเบด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์ควบคุมการรมยาธัญพืชด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Computational and Structural Mechanics, Structural Engineering, Offshore structural Engineering

Resume

Img

Researcher

นาย ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Agricultural Engineering

Resume

Img

Researcher

ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Stored product protection, Fumigation, Grain Storage, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest technology)

Resume