Search Result of "astringent persimmon"

About 22 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกสร (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นและระยะเวลาการรมสาร 1-เมธิลไซโคลโพรพีนต่ออายุการวางจำหน่ายของพลับฝาดพันธุ์ซิชู

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวีระศรี เมฆตรง, Imgนายวิสิฐ กิจสมพร, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกสร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์

Img

Researcher

นางสาว บัวบาง ยะอูป

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:พืชศาสตร์ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล

Resume

Img

Researcher

นาย วิสิฐ กิจสมพร

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

นาง วีระศรี เมฆตรง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

Resume

Img
Img
Img
12