Search Result of "array"

About 121 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Array waveguide grating model for nanoparticle sensor applications

ผู้แต่ง:ImgMr.Pattrapong Raknoi, Assistant Professor, ImgDr.Surasak Chiangga, Associate Professor, ImgAmiri, IS, ImgYupapin, P,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนโดยใช้ Array Insert (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, Imgนายชลดนัย วิภาวนิช

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของรถยนต์และระดับเสียงโดยใช้ไมโครโฟนหลายตัว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาหาแนวทางการวิจัยสสารมืดด้วยหมู่กล้องโทรทรรศน์เชเรนคอฟ (CTA) (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณีเนตร เวชกามา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุเทน แสวงวิทย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาขั้นตอนการหาเมตริกซ์อิมพีแดนซ์แบบวนซํ้าของสายอากาศแบบแอเรย์เปียโน-กอสเปอร์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การหาชุดของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมแบบเร็วสำหรับการพัฒนาเครื่องจำแนกกลิ่น (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Sectorised horn antenna array using an RF MEMS rotary switch

ผู้แต่ง:ImgDr.SUNEAT PRANONSATIT, Assistant Professor, ImgAndrew S. Holmes, ImgStepan Lucyszyn,

การประชุมวิชาการ:

Img
1234567