Search Result of "argumentation"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Enhancing students’ mental models of chemical equilibrium through argumentation within model-based learning

ผู้แต่ง:ImgAnupng Praisri , ImgDr.Chatree Faikhamta, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award (2017)

ผลงาน:การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถาการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สังคม

นักวิจัย: Imgนางสาวภาวิณี รัตนคอน Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:SAMEO RECSAM, Penang, Malaysia

12