Search Result of "aquatic ecosystem"

About 25 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Analysis of Aquatic Ecosystem Response for Zone Management of Ban Pho Town, Chachoengsao Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgKanyanat Soontornprasit, ImgDr.Charumas Meksumpun, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bioaccumulation of Cadmium in an Experimental Aquatic Ecosystem Involving Phytoplankton, Zooplankton, Catfish and Sediment

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชยในการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ในระดับวิทยาเขตฯ (2012)

ผลงาน:Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand

นักวิจัย: Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน Imgยุทธนา แสงสุวรรณ Imgสิทธิชัย ลือไกลศรี

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Analysis of Aquatic Ecosystem Response for Zone Management of Ban Pho Town, Chachoengsao Province, Thailand)

ผู้เขียน:Imgกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research was carried out in the Ban Pho Town ship, Chachoengsao Province in the eastern part of Thailand, an important area for aquaculture. The objectives of the study were to assess the aquatic status and its potential carrying capacity for pollution and to understand the ecosystem response to human and natural impacts leading to a proposal for an appropriate zone management approach for sustainable utilization of the area. Information on community-based utilization patterns was obtained through surveys using questionnaires. Field conditions were monitored by 2-monthly surveys from August 2004 to August 2005. The survey areas covered 12 stations in the middle zone of the Bangpakong River, 12 stations at adjacent canal mouths that received pollution loads from a nearby community and 29 stations at pollution point sources. Results indicated that Bangpakong River was eutrophic all year round. High nutrient loads from Ban Pho community continuously flow into the aquatic environment. The highest concentration of NH4 + nutrients came from crocodile farms (5,408 mg/m3), whereas maximum total loads (299?109 mg) during the year were from domestic sources. Total nutrient loads varied temporally and were different among zones. Almost all nutrient levels were high during highloading periods while the remediation potential was generally low. Land remediation potential with respect to NH4 + and PO4 3- was inexcess of 30 times more efficient in areas with comparatively high flow rates and more mangrove vegetation. In terms of river-water remediation potential, the efficiency of NH4 + elimination was less during the dry period. It was observed that the Na Lang, Nong Bua and Yai Loy canals were affected by some human and environmental impacts. These areas needed more attention with regard to monitoring and management. In addition, focus should also be given to the areas around the Pra Wet canal because of their low remediation potential during the dry period. Results of multivariate analysis on the ecosystem responses indicated that functions of NH4 + and total suspended solids in the aquatic system significantly influenced chlorophyll a changes. Based on the overall results, area zonation of the Ban Pho Town was being proposed and problems were being prioritized. Moreover, the application of integrated models suggested the need for better water quality control and/or management.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 3, Jul 08 - Sep 08, Page 513 - 521 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองพลวัตสารกำจัดศัตรูพืชสำหรับระบบนิเวศทางน้ำแม่น้ำท่าจีน ประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Bioaccumulation of Cadmium in an Experimental Aquatic Ecosystem Involving Phytoplankton, Zooplankton, Catfish and Sediment)

ผู้เขียน:ImgSuneerat Raungsomboon, Imgนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The accumulation of cadmium (Cd) was studied in an experimental aquatic ecosystem involving the phytoplankton, Chlorella regularis, the zooplankton, Moina macrocopa, and the catfish, (cross bridge Clarias macrocepharus X Clarias gariepinus), and sediment. All organisms were selected in this study because of their economically importance. The accumulation of cadmium was mainly on phytoplankton. The cadmium concentration in all organisms increased with increasing cadmium concentration in the ecosystem. When the input cadmium concentration was 3.5 mg l-1, cadmium accumulated in the surface of sediment (0-1 cm.), phytoplankton, zooplankton, and catfish were 5.53?0.26, 586.18?23.37, 141.52?26.74 and 10.29?0.47 ?g g-1 (dry wt.), respectively. Results showed that phytoplankton, zooplankton, and catfish exposed to cadmium represents a risk of secondary poisoning for their predators and such a risk could affect humans. The accumulation of cadmium in sediment may have an effect on benthic organisms.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 1, Jan 00 - Mar 07, Page 180 - 185 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของระบบนิเวศพื้นที่ตอนบนอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ผู้เขียน:Imgอนงค์ กิจจาภินันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Impacts, control and perception of introduced Crayfish in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ratcha Chaichana, Associate Professor, ImgChinnawat Wanjit,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Species composition of freshwater fishes in Nong Han Wetland, Sakon Nakhon Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Seasonal and Water Level Change Influence Fish Migration Behavior in Mekong Wetland

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor, ImgMr.THODSAPOL CHATURABUL, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Current status and potential risks of established alien fish species in China

ผู้แต่ง:ImgDu Luo, ImgHui Wei, ImgDr.Ratcha Chaichana, Associate Professor, ImgDingtian Yang, ImgDangen Gu, ImgXidong Mu, ImgMeng Xu, ImgYexin Yang, ImgShurui Jin, ImgYinchang Hu,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อผ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองเชิงบูรณาการสำหรับประเมินระดับของมลพิษทางน้ำสูงสุดที่สามรถยอมรับได้: กรณีศึกษาแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของกุ้งเครฟิชต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำในประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชิณวัฒน์ วันจิตร

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgยุทธนา แสงสุวรรณ, Imgรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน, Imgสิทธิชัย ลือไกลศรี

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาง ลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume

12