Search Result of "aquatic and semiaquatic Heteroptetra"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของมวนน้ำ (Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย, Systematics Phylogeography Biogeography, Systematics, Aquatic Insect

Resume