Search Result of "aptamer"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การยับยั้ง RNA polymerase และ protease ในไวรัสหัวเหลืองโดย การคัดเลือก aptamer และพัฒนาการตรวจสอบไวรัสหัวเหลืองด้วย aptamer

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
12