Search Result of "antimutagenic activity"

About 30 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antimutagenic Activity of Turmeric Extract Beverages

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการต้านการกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากลองกอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Comparative antimutagenic and antioxidant activities of red and white dragon fruits extracts using Drosophila wing spot test

ผู้แต่ง:ImgDr.Dalad Siriwan, ImgMrs.Janpen Saengprakai,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Antimutagenic effect of Analog-Curcuminoid: the ModifiedProduct from Curcumin

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai, ImgMrs.Vipa Surojanametakul,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วารสารอาหาร

หัวเรื่อง:การทดสอบฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำพริกและผักแนมโดยวิธีทดสอบเอมส์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดในไก่ย่างของอาหารไทยที่นิยมรับประทานร่วมกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

Img
12