Search Result of "antimicrobial activity"

About 237 results
Img

งานวิจัย

กิจกรรมการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ด้วยสารสกัดจากยอ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของวัสดุคาร์บอน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิต้านจุลชีพของวัสดุผสมกราฟีน/โครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภาพร บัวสนธิ์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารละลายคอลลอยด์อนุภาคนาโนซิวเวอร์และกราฟีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การคัดกรองเชื้อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้จากผึ้งมิ้มดำ (Apis andreniformis) ที่สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุจินันท์ มีไล้

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
12345678910...