Search Result of "antibody production"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการผลิตแอนติบอดีเพืองานวิจัย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล, Imgนางทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก, Imgศรีหรรษา มลิจารย์, Imgสมฤทัย พุ่มระชัฎ

แหล่งทุน:อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37 (2) : 145-153 (2549)

หัวเรื่อง:การเชื่อมสาร plumbagin จากเจตมูลเพลิงแดงกับ carrier protein เพื่อการผลิตแอนติบอดี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตแอนติบอดีและการตรวจสอบเชื้อ Cucumber green mottle mosaic virus ในแตงกวา

ผู้เขียน:Imgสุพจน์ ภูมิสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชวลิต ฮงประยูร*

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและวิธีการทางเซรุ่มวิทยาสำหรับตรวจสอบไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศและเจมินีไวรัสที่พบในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgชาญณรงค์ ศรีภิบาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารโรคพืช

หัวเรื่อง:การผลิตแอนติบอดีและการพัฒนาเทคนิค DAS-ELISA เพื่อใช้ตรวจสอบเชื้อ Cucumber green mottle mosaic virus ในแตงกวา

Img
Img
Img
Img
12