Search Result of "animal manure"

About 23 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิถีและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และระบประกอบ (2011)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวสุมนา คุ้มภัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, Imgนางสาวสุมนา คุ้มภัย

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Straw and Other Produces of Crop Rice Fertilized by Animal Manure

ผู้แต่ง:ImgMrs.pakapun Skunmun (Bunyavejchewin), Imgนางจารุณี ปลงรัมย์,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของยีนต้านทานสารปฏิชีวนะเตตราไซคลินและการเปลี่ยนแปลงสังคมจุลินทรีย์ในดินที่มีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์

ผู้เขียน:Imgพรพิมล บัวชาวเกาะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgศิริลักษณ์ จิตรอักษร

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกแบคทีเรียที่ครอบครองบริเวณรากและภายในอ้อยเพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Nitrogen Fertilizers on Branched Broomrape (Orobanche ramosa L.) in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.))

ผู้เขียน:ImgEtagegnehu G. Mariam, Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A pot experiment was conducted under natural conditions at Melkasa Agricultural Research Center, Central Ethiopia to study the effects of various levels of nitrogen, applied as ammonium nitrate (NH4NO3), ammonium sulfate (NH4)2SO4, urea (NH2CONH2), chicken, cow, and goat manure on branched broomrape (Orobanche ramosa L.). Parasitism occurred most in untreated and treated pots with low N fertilizer and manure. Urea at 276 and 207 kg N/ha, ammonium nitrate, and ammonium sulfate at 207 kg N/ha and the goat manure at 20 and 30 t/ha were found to be most effective in reducing parasitism and enhancing growth of tomato plants. Even though drastic reduction of branched broomrape infestation was obtained, ammonium nitrate and ammonium sulfate at 276 kg N/ha seemed to be injurious to tomato plants. As nitrogen rates increased, the numbers and dry weights of shoot of branched broomrape decreased and the yields of tomato increased linearly except the yields obtained from the highest rate of ammonium nitrate and ammonium sulfate. This result indicated that branched broomrape infestation of tomato decreased with increases of soil nitrogen.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 3, Jul 04 - Sep 04, Page 311 - 319 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การเพิ่มศักยภาพการใช้ฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้อง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย อุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์ (สุกร), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, ขบวนการผลิตอาหารสัตว์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Animal Manure Treatment by Carbonization Process in Laboratory and Pilot Scales

ผู้เขียน:Imgเชิดพงศ์ ธนารักษ์

ประธานกรรมการ:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวเรื่อง:การศึกษาวิถีและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และระบประกอบ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี 2550 ครั้งที่ 5 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่างๆ

Img

Researcher

นางสาว ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์, การใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเสี้ยงสัตว์, เกษตรอินทรีย์

Resume

Img

Researcher

นาง ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Integrated Farming Systems, ระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบท, การใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบท

Resume

Img
Img

Researcher

นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาง วนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ , พลังงานทดแทน (biogas)

Resume

Img

Researcher

ดร. อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzymology, Food Biptechnology

Resume

12