Search Result of "andrectomy"

About 10 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาประมง

หัวเรื่อง:การเจริญของระบบสืบพันธุ์ และ ผลของ andrectomy ในกุ้งก้ามกรามเพศผู้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเจริญของระบบสืบพันธุ์ และ ผลของ andrectomy ในกุ้งก้ามกรามเพศผู้

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

วิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาค

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ , การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume