Search Result of "alignment"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การเชื่อมโยงทางกลยุทธ์ในกลุ่มของโครงการ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgD. Milosevic, ImgR. Shankar

แหล่งทุน:Portland State University

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์จัดวางทิศทางถังแก๊สแบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการบรรจุแก๊สแอลพีจี (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณชล สธนเสาวภาคย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (5)

Img