Search Result of "agroforestry system"

About 27 results
Img

ที่มา:Agroforestry System Journal

หัวเรื่อง:Assessing soil conservation strategis for upland cropping system in Northeast Thailand with the Water Nutrient Light Capture in Agroforestry System model

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Diversification of Smallholding Rubber Agroforestry System (SRAS) Thailand)

ผู้เขียน:ImgBuncha Somboonsuke, ImgPrawat Wetayaprasit, ImgParinya Chernchom, Imgกนกพร ภาชีรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The rubber agroforestry system is an alternative agriculture practice for rubber smallholders to enhance the ecological integrity and crop diversity. The data collection for the study of diversification of smallholding rubber agroforestry system (SRAS) included 300 rubber farms of 21 systems in the south, east, and northeast of Thailand. The project results revealed that there are a multitude of 21 rubber farming systems in Thailand. These systems can be classified into three main types: (1) the intercropping rubber-food crop system, growing short-lived plants, for example, pineapple, chili, banana, rice, sweet potato, long bean and corn, for a rubber period, no longer than 36 months; (2) the rubber-fruit crop system, growing multicrop within the rubber area during the rubber productive period. The most common fruit crops that have been grown in Thailand are guava, gnetum, long kong, salacca, mangosteen, durian, and levistona, etc., and (3) the rubber-timber species system, normally yielding higher income to rubber smallholders since the sales of both rubber and wood products are at the same time and this is coupled with the presently high value of wood. The important timber varieties in the rubber area are neem and teak. As for profitability of Smallholding Rubber Agro forestry System (SRAS), it was noted that pineapple, chili, salacca, and gnetum are highly profitable. However, in the rubber-pineapple system which yields the highest income, the cost of investment is the highest too, when compared to the rubber-gnetum system which requires minimal input and low cost of production and management. The main conditions for decision-making in the rubber intercropping system are as follows: (1) farm household labor requirement, (2) knowledge and experience, (3) extension and policy implication, (4) marketing opportunity, (5) consistent capability of local communities, and (6) land topography and sustainability. For SRAS development strategy in the southern Thailand, improvement should be made on pricing and marketing of agroforestry products, appropriate technology for higher productivity, greater farm efficiency and risk reduction at farm level, and more synchronized co-ordination among stakeholder agencies at the regional level.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 032, Issue 2, May 11 - Aug 11, Page 327 - 339 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของการทำวนเกษตรในระดับครัวเรือน ภายใต้เครือข่ายวนเกษตรภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgสมจิตรติยา ศรีสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสมศักดิ์ สุขวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgโกมล แพรกทอง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในระบบวนเกษตรของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgอัญชุลี พรรณอภัยพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของราษฎรในการใฃ้ประโยฃน์ที่ดินระบบวนเกษตร ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เขียน:ImgPeeraphong HORSIN

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มูลค่าผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ดินในระบบวนเกษตร: พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgปัญญณัฏฐ์ รัชรากร

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของระบบวนเกษตร : กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากระบบวนเกษตร : กรณีศึกษาวนเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgนันทิญาณี เธียรนันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12