Search Result of "agricultural production system"

About 13 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระบบการผลิตทางการเกษตรในอำเภอกำแพงแสน (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.chatcharee naritoom, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sci.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตทางการเกษตรในอำเภอกำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตทางการเกษตรในอำเภอกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this study were to study and analyze the agricultural system in the area for formulates the sustainable agricultural development guideline of Kamphaeng Saen district. Purposive sampling 3 subdistricts namely Tungluknok, Tungkwang and Sra-patana, which representative all the agricultural activity of the district. The data collect from 61 farmers on 5 items (1) general data of farmers (2) historical profile of agricultural production system (3) present situation of agricultural production system (4) economic of farm (5) social and attitude of farmers. The study revealed that the historical profile of the area started before 1941, paddy and cotton field were the main crop until 1942- 1986 cotton field change to sugarcane because of American ball worm and the promotion of sugar mill. On 1987-now, the irrigation system serve the area for all year production such as vegetable, asparagus, cow and baby corn in Tungkwang and Tungluknok and shrimp raising in Sra-patana area. Most farmers transformed their farm because of the marketing problem. The present situation of farm was: farm labors from wage and family, most of farm cost were fertilizer, labor cost, and energy. The most household expenditure was food and children education. Fifty percent of farmer has the dept from the one million one village project. The most problems of farmer were low income and no funding. The suggestion from this study were expanding the high value products that serve the potential of this area such as good agricultural practice (GAP) vegetable for Bangkok metropolitan and export market.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 027, Issue 1, Jan 06 - Jun 06, Page 79 - 86 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตทางการเกษตรของสวนมะพร้าวน้ำตาลแบบดั้งเดิมในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgสกลวรรธก์ ศุภศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตแบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรผู้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgรัชนี สุขศรีวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการร่วม:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgวาณี ศิลประสาทเอก

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการวิชาเอก:ImgBumpen Keowan

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางกรณีศึกษา : บ้านขุนแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการปลูกมันสำปะหลังและไม้ยูคาลิปตัสภายใต้โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรในท้องที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgจันทร์หอม พรหมณี

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตใช้น้ำฝน: กรณีศึกษาบ้านบ่อสำโรง ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgประทุม มะลิเครือ

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการวิชาเอก:ImgBumpen Keowan

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตทางการเกษตรและภาวะหนี้สินของเกษตรกร สมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานครชัยศรี : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgศันสนีย์ ชาญวิชา

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของกรมปศุสัตว์ ภายใต้แผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgธารารัตน์ มูลิกา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอมรทิพย์ วงศ์กัลยานุช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมวิจัย

Resume