Search Result of "agricultural industrialization"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง

Resume