Search Result of "agricultural exhibits"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การวางผังบริเวณสถานพักตากอากาศท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ด่ามะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Img

Researcher

นาง เอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตย์ พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม, การจัดสวน

Resume

Img

Researcher

นาง ศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบและการจัดสวน

Resume