Search Result of "agricultural residue"

About 14 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทอริแฟกชั่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเห็ดราเพื่อผลิตเอนไซม์แทนเนสในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีวัสดุทางการเกษตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษนิสิตปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเห็ดราเพื่อผลิตเอนไซม์แทนเนสในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีวัสดุทางการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากเศษเหลือขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzyme , Enzyme Technology

Resume

Img

Researcher

นางสาว เทพา ผุดผ่อง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ วนวัฒนวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzyme, Enzyme Technology, soil microorganism

Resume

Img

Researcher

นาย ยุทธนา บรรจง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช , พืชพลังงาน, การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร

Resume

Img

Researcher

นาย เกษม หฤทัยธนาสันติ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:วนเกษตร ดิน การจัดการสวนป่า การขยายพันธุ์พืช และพลังงงานชีวมวล

Resume